คณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ

คณะกรรมการ บริหารมูลนิธิฯ

ความมุ่งมั่นอย่างเต็มเปี่ยมที่จะเป็นฟันเฟืองเล็กๆ ของสังคม โดยเข้าไปมีส่วนร่วม
ในการช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาของนักเรียน

นายอำนวย ปานนุ้ย

ผู้ริเริ่มและดำเนินการก่อตั้งมูลนิธิฯ

นายแพทย์สุธน ยุวศิรินันท์

รองประธานกรรมการ

นายกอบชัย พลเสน

รองประธานกรรมการ

นางทิพย์รดา จำปาเงิน

รองประธานกรรมการ

ว่าที่ร้อยตรีรังสี วิบูลย์อรรถกร

กรรมการและเลขานุการ

นางสาวอนุรักษ์ สังข์ทอง

กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ

นางชุติมา ปานนุ้ย

เหรัญญิก

นายอนุสรณ์ สุพรรณโรจน์

กรรมการ

นายสงบ ลาภปัญญา

กรรมการ

นายบุญมา มะลิวัลย์

กรรมการ

นายสมพงษ์ อินทรใจเอื้อ

กรรมการ

นายศุภทิน จำปาเงิน

กรรมการ

นายสรวิชญ์ เกียรติอภิวสุ

กรรมการ