วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนที่ขยันเรียน ผลการเรียนปานกลางและดี ความประพฤติเรียบร้อย ฐานะครอบครัวยากจน
2. เพื่อช่วยเหลือสนับสนุน และส่งเสริมนักเรียน ครู อาจารย์ และนักการภารโรงทุกด้าน
3. เพื่อช่วยเหลือสนับสนุน และส่งเสริมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน และอื่นๆ
4. เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
5. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู อาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ของโรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข" รวมทั้งผู้ปกครองและบุคคลากรที่เกี่ยวข้องต่อวงการศึกษาทุกสาขาอาชีพ
6. เพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
7. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองประการใด