รายละเอียดข่าวสาร/กิจกรรม

มูลนิธิการศึกษาเพื่อโรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข" มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ผลการเรียนดีฐานะยากจน

   ที่หอประชุมใหญ่โรงเรียนศรีประจันต์เมธีประมุข อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี นายวัฒนา ยั่งยืน ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นายปิยะพงษ์ บุญส่ง นายอำเภอศรีประจันต์ และคณะกรรมการมูลนิธิการศึกษาเพื่อโรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข" ร่วมมอบการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนปานกลาง และผลการเรียนดีฐานะยากจน ทุนละ 1,000 บาท จำนวน 180 ทุน และทุนส่งเสริมวัฒนธรรมพื้นบ้าน จำนวน 20,000 บาท โดยทุนแบ่งออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ ทุนสำนึกรักบ้านเกิด ทุนส่งสริมการศึกษา ทุนนักเรียนมีความประพฤติดีฐานะยากจน ทุนการศึกษานักเรียนจิตอาสา ทุนการศึกษาความกตัญญู และทุนส่งเสริมวัฒนธรรมพื้นบ้าน
   นายอำนวย ปานนุ้ย ประธานกรรมการมูลนิธิการศึกษาเพื่อโรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข" สมัยที่ 5 เปิดเผยว่า การมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา 1 - 6 จำนวน 100 คน เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 200,000 บาท จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2565 แบ่งออกเป็น 2 วัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีความห่วงใยในความปลอดภัยของนักเรียนและผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษา ดังนั้นคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ จึงร่วมกับโรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข" จัดมอบทุนให้กับเด็กนักเรียนในวันและเวลาดังกล่าว