เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับ มูลนิธิฯ

   มูลนิธิการศึกษาเพื่อโรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข" ก่อกำเนิดและก่อตั้ง ขึ้นมาได้เนื่องจากเงินของนักวิ่งทั่วประเทศ รวมทั้งนักวิ่งจากต่างประเทศ เงินของพ่อค้า ประชาชน ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา พลังมวลชนทุกกลุ่ม บริษัท ห้างร้าน ตลอดจนผู้มีจิตใจสูงได้กรุณาเสียสละ และแสดงความร่วมมือจากพลังน้ำใจของทุกคนที่ตระหนักและเห็นความสำคัญของการศึกษาเป็นสำคัญ

   มูลนิธิการศึกษาเพื่อโรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข" ก่อตั้งขึ้นมาได้ด้วยพลังความร่วมมือจากบุคคลทุกสาขาอาชีพ เงินเป็นของมหาชน เจตนารมณ์ของผู้ริเริ่มและนำการก่อตั้งมูลนิธิฯ ต้องการให้เป็นมูลนิธิฯของชุมชน คณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ สมัยที่ 1 ประกอบด้วย

พ่อค้า ประชาชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณาจารย์ และศิษย์เก่าจากโรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข" กล่าวคือ เป็นบุคคลสำคัญในท้องถิ่น ในชุมชน ทั้งสิ้น

   ย่ากลุ่ม ปานสมจิต บุคคลตัวอย่างการเป็นผู้ให้ ก่อให้เกิดพลังใจการก่อตั้งมูลนิธิการศึกษาฯ เพื่อเด็กและผู้ยากไร้ ให้นึกถึงผู้อื่นมากกว่าตนเอง

   พ่อพิม แม่เสนาะ ปานนุ้ย พลังใจสำคัญในการก่อตั้งมูลนิธิการศึกษาฯ ด้วยมีหลากหลายปัญหา

   ปณิธาน ปณิธานมั่นคง สร้างกระบวนการ การมีส่วนร่วมในการพัฒนามูลนิธิฯ จัดการกระบวนการประชาสัมพันธ์ และพัฒนาประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรด้วยความตั้งใจ มุ่งมั่น ทุ่มเท ขยันหมั่นเพียร ด้วยความเสียสละ อดทนและอดกลั้น

   วิสัยทัศน์ มูลนิธิการศึกษาเพื่อโรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข" มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้าง ยึดมั่นพัฒนาด้วยการแก้ไข ฟื้นฟู พัฒนาทำในสิ่งที่ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ต้องทุ่มเททรัพยากรทั้งหมดที่สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมได้มากที่สุด ต้องอาศัยประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ ปรับทัศนคติ คณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ต้องหลอมรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียว และก้าวเดินไปข้างหน้าพร้อมๆกัน

   ภารกิจหรือพันธกิจ
   1. ดำเนินการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มุ่งมั่นสู่กลุ่มเป้าหมายเพื่อนำข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมร่วมกันอย่างจริงจัง ต่อเนื่องตามระยะเวลาในสมัยที่ปฏิบัติ และดำรงหน้าที่
   2. นำกระบวนการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรเป็นทัพหน้าในการขับเคลื่อน ความเจริญก้าวหน้าทุกกิจกรรม ประชาสัมพันธ์กับชุมชนทุกระดับ ในระดับท้องถิ้น ภูมิภาค เสริมสร้างความรัก ความรู้ ความเข้าใจ ทำงานให้เป็นที่ประจักษ์ ได้รับความเชื่อมั่น เชื่อถือ ได้รับความศรัทธาจากคนทุกกลุ่มอย่างกว้างขวาง

ทีมงาน มูลนิธิการศึกษา

ความมุ่งมั่นอย่างเต็มเปี่ยมที่จะเป็นฟันเฟืองเล็กๆ ของสังคม โดยเข้าไปมีส่วนร่วม
ในการช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาของนักเรียน

นายอำนวย ปานนุ้ย

ผู้ริเริ่มและดำเนินการก่อตั้งมูลนิธิฯ

นายแพทย์สุธน ยุวศิรินันท์

รองประธานกรรมการ

นายกอบชัย พลเสน

รองประธานกรรมการ

ว่าที่ร้อยตรีรังสี วิบูลย์อรรถกร

กรรมการและเลขานุการ