วัตถุประสงค์ มูลนิธิเพื่อการศึกษา "เมธีประมุข"

สนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือ

สร้างโอกาสทางการศึกษา

ส่งเสริมนักเรียนที่มีผลการเรียนดี หรือมีความสามารถพิเศษ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน สามารถพัฒนาตนเองและครอบครัวให้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้

มูลนิธิฯของชุมชน

สร้างสรรค์กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ทุกกลุ่มได้เข้ามามีส่วนร่วม ตามเจตนารมณ์ของผู้ริเริ่มและนำการก่อตั้งมูลนิธิฯ

การพัฒนางานด้านวิชาการ

โรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอนเสริมพิเศษ นอกวันเวลาปฏิบัติราชการ ให้กับนักเรียน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ

คุณจะช่วยเราได้อย่างไร?

ผลสัมฤทธิ์ของการใช้เงินจากดอกผลของมูลนิธิฯจะคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพสูงสุด

ผู้บริจาค

ท่านสามารถร่วมบริจาคทุนการศึกษาออนไลน์ ให้แก่เด็กนักเรียนในโครงการต่างๆได้ โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์นี้ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มการบริจาคได้ที่นี่ โดยทุกๆการบริจาคสามารถนำใบเสร็จเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามที่กฎหมายกำหนด

ทอดผ้าป่าหนังสือ

ท่านสามารถร่วมบริจาคหนังสือที่ดีมีคุณประโยชน์ต่อนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีหนังสือไว้สำหรับศึกษาหาความรู้ในห้องสมุดของโรงเรียน

ทีมอาสาสมัคร

ท่านที่มีหัวใจอาสา สามารถสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกในโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ทางมูลนิธิฯจัดขึ้น และสามารถเลือกบทบาทการมีส่วนร่วมตามที่คุณสนใจและสามารถทำได้จริง

ทุนการศึกษาจากท่าน จะเปลี่ยนชีวิตและอนาคตของเขาตลอดไป

ทุนการศึกษาช่วยแบ่งเบาภาระให้กับครอบครัวหนูเป็นอย่างมาก ช่วยส่งเสริมให้หนูได้ทำตามความฝันตัวเอง จากที่หนูคิดว่าคงไม่มีโอกาสอย่างเพื่อนคนอื่นๆ

น้องปลายฟ้า
นักเรียนทุน ปีการศึกษา 2564

ตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ได้รับทุน ขอบคุณมูลนิธิฯ มากๆ เพราะเงินทุนทางการศึกษาและโอกาสที่มอบให้ฉันในวันนั้น ทั้งเรื่องการดูแลเอาใจใส่ ให้พลังและส่งความคิดด้านบวกกับฉันมาโดยตลอด

น้องพลอยชมพู
อดีตนักเรียนทุน

ทุนมูลนิธิฯ สามารถช่วยหนูเรื่องค่ารถ ค่าเดินทาง ช่วยลดภาระของแม่ได้เยอะเลยค่ะ หนูไม่รู้ว่าถ้าไม่มีทุนนี้ หนูจะได้เรียนต่อจนมาถึง ม.5 หรือไม่ ขอบคุณทุนมูลนิธิฯ ที่ให้โอกาสหนู หนูจะตั้งใจเรียนให้ดีที่สุด ถึงแม้หนูจะเรียนไม่เก่ง แต่หนูจะพยายามให้ดีที่สุดค่ะ

น้องอลิส
นักเรียนทุน ระดับชั้น ม.5

ทีมงาน มูลนิธิการศึกษา

ความมุ่งมั่นอย่างเต็มเปี่ยมที่จะเป็นฟันเฟืองเล็กๆ ของสังคม โดยเข้าไปมีส่วนร่วม
ในการช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาของนักเรียน

นายอำนวย ปานนุ้ย

ผู้ริเริ่มและดำเนินการก่อตั้งมูลนิธิฯ

นายแพทย์สุธน ยุวศิรินันท์

รองประธานกรรมการ

นายกอบชัย พลเสน

รองประธานกรรมการ

ว่าที่ร้อยตรีรังสี วิบูลย์อรรถกร

กรรมการและเลขานุการ

ข่าวสารและกิจกรรมของ มูลนิธิฯ

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมดีๆ จากมูลนิธิฯ เพื่อเด็กนักเรียน และชุมชนในอำเภอศรีประจันต์

10 – 11 ก.พ.65
โรงเรียนศรีประจันต์ฯ

มูลนิธิการศึกษาเพื่อโรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข" มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ผลการเรียนดีฐานะยากจน

ร่วมมอบการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนปานกลาง และผลการเรียนดีฐานะยากจน

อ่านเพิ่มเติม...
18 ก.พ.64
โรงเรียนศรีประจันต์ฯ

ขอเชิญร่วมทำบุญวันบูรพาจารย์

ขอเชิญร่วมทำบุญวันบูรพาจารย์และร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

อ่านเพิ่มเติม...
6 ก.พ.64
ที่ว่าการอำเภอศรีประจันต์

งานวิ่ง "ศรีประจันต์ มินิมาราธอน" ครั้งที่ 5

วิ่ง "ศรีประจันต์ มินิมาราธอน" ครั้งที่ 5 จัดขึ้นเพื่อระดมทุนช่วยเหลือการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่อำเภอศรีประจันต์ อีกทั้งยังเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง และส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างความร่วมมือกับชุมชน

อ่านเพิ่มเติม...